Pierwsza pomoc

Szkolenia skierowane jest dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, kierowców, dzieci i szerokiego grona osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Program szkolenia przygotowywany jest w  zależności od potrzeb zainteresowanych.

Zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku (ERC 2010).

Zaplecze dydaktyczne:

 • Fantom Ambu SAM.
 • Środki opatrunkowe.
 • Prezentacje multimedialne.
 • Filmy szkoleniowe.
 • Podręczniki zgodne z ERC 2010.

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Forma szkolenia, sposób przekazywania wiedzy, umiejętności jest przystępny i zrozumiały dla osób nie mających na co dzień styczności z medycyną.

Podstawowe aspekty poruszane podczas szkolenia:

 • Przepisy prawne
 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Bezpieczeństwo własne
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne, elektryczne
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami
 • Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, zakładowych

Część praktyczna:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Pozycja boczna bezpieczna
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań i stawów

Pierwsza pomoc przedmedyczna w świetle prawa:

– Zgodnie z (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) § 44 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp każdy pracodawca jest obowiązany prowadzić szkolenia okresowe wyznaczonych pracowników, którzy będą odpowiadali za zaopatrzenie, obsługę apteczek oraz udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

– Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) § 162 Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

-Kodeks pracy :

Art. 207 Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
Art. 224 Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu. W przypadku, o którym mowa , pracodawca jest obowiązany zapewnić odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz obsługę przez osoby należycie przeszkolone, Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.